Kleuter- en lager onderwijs
De slapertjes
Opvang
Warme maaltijden
open klasmoment
Nu nog even vakantie,
maar straks beginnen we er weer aan...
een nieuw schooljaar, HEERLIJK!

Wil je graag weten bij welke juf/ meester je kind terecht komt,
wie de (nieuwe) klasgenoten zijn of
in welk lokaal je kind zal vertoeven?

Kom een kijkje nemen op
m a a n d a g   2 9   a u g u s t u s   2 0 1 1
tussen 16.30 uur en 18.00 uur
juffen en meesters zetten hun klasdeur al even open...
de school
de "slapertjes"
De kinderen van de eerste kleuterklas kunnen 's namiddags op onze school wat slaap inhalen.

Daarvoor is er speciaal een klasje vol bedjes voorzien.

"ZORG"-ZAAM
Onze school hecht belang aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, ongeacht zijn sociale of etnische afkomst.
Gelijke onderwijskansen (gok) voor alle kinderen is ook ons streefdoel!
Daarom proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de eigenheid, de bekwaamheden en de interesses van elk kind. Naast ‘kennen’ en 'kunnen’ proberen wij ook het ‘voelen’ en 'zijn’ te stimuleren.

Om onze kinderen op te voeden tot dynamische, creatieve, sociaalvaardige mensen wordt het onderwijs gedragen door een gans team.
De klasleerkracht neemt het elke dag opnieuw op voor zijn/haar leerlingen, maar kan ook rekenen op ondersteuning. Voor grote klasgroepen kan dat een extra leerkracht in de klas zijn, voor specifieke remediëring is er de taakleerkracht in de lagere graden. Samen met de zorgcoördinator, gok-juf en directie wordt er een antwoord gezocht op vragen waar het antwoord niet onmiddellijk voor de hand ligt.
Onze school doet ook graag beroep op de ervaringen van het CLB.

In onze zoektocht om kinderen zoveel mogelijk leerkansen te bieden zijn ook de ouders een belangrijke partner.

S a m e n   b o u w e n   w i j   a a n   e e n   z o r g z a m e   s c h o o l !
voor- en naschoolse opvang
Ochtendopvang (vergoeding per gezin) vanaf 7.00 uur tot 8.00 uur € 0,50

Namiddagopvang (vergoeding per kind) vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur

Opvang per begonnen ½ uur (per kind) vanaf 16.30 uur € 0,75

Opvang op woensdag vanaf 12.30 uur tot 18.00 uur

Opvang per begonnen ½ uur (per kind) vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur € 0,75

Wie langer blijft dan 15.00 uur betaalt voor de ganse namiddag

€ 5,00


Wie zonder geldige reden (en zonder telefonisch de school te verwittigen) zijn kind later dan 18.00 uur afhaalt, betaalt € 10,00 boete via de eerstvolgende afrekening!
middagmalen en dranken
Tijdens de voormiddagspeeltijd kunnen de kinderen op school drankjes bekomen. Water wordt steeds ter beschikking gesteld, zowel bij de warme maaltijden als bij de boterhammen. De kleuters beperken zich tot het drinken van melk.

De kleuters bezorgen elke maandagmorgen een overzicht van de week (drank + maaltijd) aan de klastitularis.

Voor de lagere school wordt een maandelijkse regeling getroffen. Indien uw kind een warme maaltijd gebruikt, moet u dit bij afwezigheid melden zodat de directie de bestelde maaltijd kan afbestellen.

prijzen
Dranken  
Melk € 0,30
Chocomelk € 0,35
Fristi € 0,50
Fruitsap € 0,50
Appelsap € 0,50

Middagmaal
 
Soep € 0,50
Middagmaal kleuters € 2,50
Middagmaal lagere school € 3,20
(soep, hoofdgerecht, dessert)